Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel

Môťovská 259/11, 960 03 Zvolen, Slovensko
Mobil: 0948 004 454
IČO: 37827529
IČ DPH: SK2021668968

E-mail: avokov@avokov.sk

Asociácia pracuje ako nezisková organizácia. Členstvo je dobrovoľné, každý člen môže z asociácie vystúpiť za podmienok určených v stanovách. Najvyšším orgánom je rada riaditeľov, na čele ktorej je volený predsedajúci riaditeľ. Predsedníctvo je rotujúce, predsedajúci riaditeľ je z vedúcej firmy asociácie, ktorá sa mení každých 12 mesiacov.

Výkonným orgánom je sekretariát asociácie na čele ktorého je výkonný riaditeľ, ktorého do funkcie menuje, resp. odvoláva rada riaditeľov. Je poverený konať za asociáciu.

Hlavným zameraním asociácie je rozvíjať technickú úroveň vyrobených, modernizovaných a opravených koľajových vozidiel. Špecializáciou jednotlivých členov asociácie vytvárať na Slovensku potenciál na výrobu finálnych vozidiel koľajovej dopravy. Získavaním zákaziek slovenských a zahraničných zákazníkov udržiavať, resp. zvyšovať zamestnanosť v regiónoch sídiel jednotlivých členov asociácie. Rozvíjať a podporovať obchodné aktivity smerujúce k využívaniu kapacít členov na vývoj, výrobu, modernizáciu a opravy koľajových vozidiel ako aj zariadení pre koľajové cesty. Koordináciou svojich obchodných a technických aktivít sa viac presadzovať na zahraničných trhoch.

Každá členská firma je ekonomicky aj obchodne samostatná, napĺňanie smerných cieľov asociácie nie je na prekážku vyvíjať vlastné samostatné technické a obchodné aktivity členov pri rešpektovaní vzájomných záväzkov vyplývajúcich zo Zakladateľskej zmluvy a Stanov združenia.

Pre ďalšie informácie ohľadne žiadosti pre prijatie člena, resp. o fungovaní a aktivitách asociácie nás kontaktujte priamo.